Zrealizowane - Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku


Programy zrealizowane

Aktywna Wieś

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 250 000,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywna Wieś"  w okresie od maja 2017r. do grudnia 2017r.   Celem projektu była aktywizacja 28 osób bezrobotnych...

Aktywni na nowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy będące w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu pn. „Aktywni na nowo" w okresie od września 2017r. do grudnia 2017r.   Celem projektu była aktywizacja 13 osób bezrobotnych powyżej 30...

Program Regionalny - „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów - GRYF”

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów – GRYF" Powiatowy Urząd...

Program Specjalny - Projekt, Praca, Powrót - III P

Projekt Programu Specjalnego pn. „Projekt, Praca, Powrót – III P" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 97 013,64 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017r.   Celem Programu Specjalnego było udzielenie kompleksowego wsparcia...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (II)

  Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zamieszkałych na terenie powiatu lęborskiego (II)"  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 5 „Zatrudnienie", Działanie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lęborskim (II)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane...

Nowe perspektywy

Projekt pn. „Nowe perspektywy" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  do 25 roku życia.  Projekt pn....

Lepsze jutro

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych" W dniu 5 marca 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy...

Alternatywy 50+

Projekt pn. „Alternatywy 50+" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w...

Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych (Edycja 2014)

W dniu 06 marca 2014r. Powiat Lęborski – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Gdańsku umowę na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" realizowanego w okresie od 06 marca 2014 do 31 grudnia 2014 na...

Moja szansa

Projekt pn. „Moja szansa" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia. Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku pozyskał...

Czas do pracy

Projekt pn. „Czas do pracy" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  w regionach wysokiego bezrobocia. ...

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie

Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie" dofinansowany ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programów Specjalnych skierowany do osób bezrobotnych wymienionych w art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i...

Drogowskaz na sukces 50 plus

Projekt pn. „Drogowskaz na sukces 50 plus" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku...

Program Aktywizacja i Integracja (Edycja 2015, dofinansowany z rezerwy FP w dyspozycji MPiPS)

Cel i uczestnicy Programu: Celem Programu było udzielenie kompleksowego wsparcia 25 osobom bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, dla których ustalono profil pomocy III i które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny, o...

Przełamując bariery

  W dniu 17 października 2012 r. Powiat lęborski / Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Województwem Pomorskim/Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku umowę o dofinansowanie projektu pn. "Przełamując bariery" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Odkryj swój kapitał

Projekt Programu Specjalnego pn „ODKRYJ SWÓJ KAPITAŁ" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem (do 10% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu na 2014 rok – wg decyzji MPiPS z dnia 13 marca 2014r. na finansowanie programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji...

Budujemy naszą przyszłość 30+

Projekt pn. „Budujemy naszą przyszłość 30+" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia...

Aktywność - świadomy wybór

Projekt pn. „Aktywność – świadomy wybór" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok życia i...

Pomyśl o swojej przyszłości

Projekt pn. „Pomyśl o swojej przyszłości" dofinansowany z rezerwy środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej skierowany do osób bezrobotnych będących w...

JUNIOR - Program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów (Edycja 2015)

  W dniu 12 marca 2015r. Powiat Lęborski – Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Gdańsku umowę na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" realizowanego w...

Nowa Szansa Drogą do Kariery

Projekt Programu Specjalnego pn. „Nowa Szansa Drogą do Kariery" finansowany ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem w kwocie 220 725,24 zł realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w okresie od 29.01.2015 r. do 31.12.2015 r.  Celem Programu Specjalnego było...

Perspektywa dla młodych

Projekt pn. „Perspektywa dla młodych" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powiatowy Urząd...

Nasze wsparcie - Twój sukces

Projekt pn. „Nasze wsparcie – Twój sukces" dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na...

Start w karierę

W dniu 19 sierpnia 2013 r. Powiat Lęborski / Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku zawarł z Województwem Pomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku umowę o dofinansowanie projektu pt. "Start w karierę" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę